English

O středisku WNUSUP

Mezinárodní školicí středisko World Nuclear University – School of Uranium Production (WNU SUP) bylo založeno v roce 2006 a je provozováno státním podnikem DIAMO pod patronací World Nuclear University v Londýně ve spolupráci s mezinárodními jadernými organizacemi OECD/NEA a IAEA. S využitím znalostí a vybavení DIAMO, s. p. ve spojení s českými i světovými universitami, vědeckými pracovišti, dozorovými orgány a dalšími odborníky Mezinárodní školicí středisko rozvíjí a prezentuje výukové programy zaměřené na profesní trénink ve všech aspektech produkce uranu, tj. od průzkumu ložisek, těžby různými dobývacími metodami přes úpravu uranových rud, ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků, až po zahlazování následků po těžbách.

Motivace

Nárůst celosvětové poptávky po uranu, a to zejména v zemích rozvíjejících těžbu uranu jako je Čína, Indie, Pákistán, Brazílie, Argentina a další vedl k nárůstu světových tržních cen a přehodnocení zásob uranu. Naproti tomu je v posledních dvaceti letech zaznamenán významný celosvětový nedostatek kvalifikovaných odborníků v oblasti těžby a zpracování uranu.

V posledních letech ve světě dochází k ukončování těžeb uranových ložisek. Mnoho zemí je nuceno vypořádat se s likvidací a sanací následků po těžbě uranu včetně likvidací starých uranových zátěží (hlubinných dolů, dolů chemické těžby, úpravárenských komplexů, odkališť). I v této oblasti je ve světě nedostatek kvalifikovaných odborníků.

Poslání

V souladu s tím, že kvalitní řízení uranové výroby vyžaduje dostupnost kvalifikovaných lidí a rozsáhlé šíření vědeckého, technického a společenského vědomí, si WNU School of Uranium Production klade za cíl:

  • vzdělávat studenty ve všech aspektech uranového výrobního cyklu, včetně průzkumu, plánování, vývoje, provozu, sanace, rekultivace, čištění důlních vod a dalších environmentálních aspektů uzavírání uranového hornictví a výrobních zařízení,
  • přispět ke zlepšování v oblastech průzkumu, těžby a sanace po těžbě uranu prostřednictvím výzkumu a vývoje,
  • poskytnout fórum pro výměnu informací a zkušeností - osvědčených postupů v oblasti těžby a zpracování uranu.

Zkušenosti

Od svého vzniku se Mezinárodní školicí středisko stalo světově známým profesionálním tréninkovým centrem. Již 88 účastníků v rámci Projektů technické spolupráce s IAEA a 271 účastníků na základě komerčních kontraktů, celkem z 20 zemí, úspěšně absolvovalo 45 různých vzdělávacích programů.

Sídlo

Jako sídlo střediska byl vybrán DIAMO, s. p. Při rozhodování byly zohledněny rozsáhlé zkušenosti pracovníků státního podniku s uplatněním metody podzemního kyselého loužení uranu, které mohou být úspěšně využity i na nových lokalitách v zahraničí. Vedle toho DIAMO, s. p. nabízí rozsáhlé zkušenosti při sanaci lokalit po konvenční těžbě a úpravě uranových rud, sanaci horninového prostředí po chemické těžbě uranu, čištění důlních vod, radiační ochraně pracovníků a obyvatel, ochraně životního prostředí, atd. Kromě těchto odborných aspektů má DIAMO, s. p. také možnosti zorganizovat relaxační a poznávací akce pro účastníky kurzů.