English

O středisku WNU SUP

Mezinárodní školicí středisko World Nuclear University – School of Uranium Production (WNU SUP) bylo založeno v roce 2006 a je provozováno státním podnikem DIAMO pod patronací World Nuclear University v Londýně ve spolupráci s mezinárodními jadernými organizacemi OECD/NEA a IAEA. S využitím znalostí a vybavení DIAMO, s. p., ve spojení s českými i světovými univerzitami, vědeckými pracovišti, dozorovými orgány a dalšími odborníky Mezinárodní školicí středisko rozvíjí a prezentuje výukové programy zaměřené na profesní trénink ve všech aspektech produkce uranu, tj. od průzkumu ložisek, těžby různými dobývacími metodami přes úpravu uranových rud, ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků, až po zahlazování následků po těžbách. Od svého vzniku se Mezinárodní školicí středisko stalo světově známým profesionálním tréninkovým centrem.

Motivace

Nárůst celosvětové poptávky po energii získané ze zdrojů s nízkým obsahem uhlíku (např. jaderné) vedl k přehodnocení světových zásob uranu a rozvoji jeho těžby v mnoha zemích jako Čína, Indie, Pákistán, Brazílie, Argentina a dalších.

V posledních letech ve světě došlo též k ukončení těžeb uranových ložisek. Mnoho zemí je nuceno vypořádat se s likvidací a sanací následků po těžbě uranu včetně likvidací starých uranových zátěží (hlubinných dolů, dolů chemické těžby, úpravárenských komplexů, odkališť). I v této oblasti je ve světě nedostatek kvalifikovaných odborníků.

Poslání

V souladu s tím, že kvalitní řízení uranové výroby vyžaduje dostupnost kvalifikovaných lidí a rozsáhlé šíření vědeckého, technického a společenského vědomí, si WNU School of Uranium Production klade za cíl:

  • vzdělávat studenty ve všech aspektech uranového výrobního cyklu, včetně průzkumu, plánování, vývoje, provozu, sanace, rekultivace, čištění důlních vod a dalších environmentálních aspektů uzavírání uranového hornictví a výrobních zařízení,
  • přispět ke zlepšování v oblastech průzkumu, těžby a sanace po těžbě uranu prostřednictvím výzkumu a vývoje,
  • poskytnout fórum pro výměnu informací a zkušeností - osvědčených postupů v oblasti těžby a zpracování uranu.

Sídlo

Jako sídlo střediska byl vybrán DIAMO, s. p. Při rozhodování byly zohledněny rozsáhlé zkušenosti pracovníků státního podniku s uplatněním metody podzemního kyselého loužení uranu, které mohou být úspěšně využity i na nových lokalitách v zahraničí. Vedle toho DIAMO, s. p., nabízí rozsáhlé zkušenosti při sanaci lokalit po konvenční těžbě a úpravě uranových rud, sanaci horninového prostředí po chemické těžbě uranu, čištění důlních vod, radiační ochraně pracovníků a obyvatel, ochraně životního prostředí, atd. Kromě těchto odborných aspektů má DIAMO, s. p., také možnosti zorganizovat relaxační a poznávací akce pro účastníky kurzů.